شنبه ٣٠ دی ١٣٩٦


سیدحسین وفائی

مربی

گیاه پزشکی

دانشکده کشاورزی

تلفن: 06633120019

vafaei_h1353@yahoo.com

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   قارچ شناسی و بیماریهای قارچی
   مدیریت بیماریهای قارچیسوابق تحصیلی
   کارشناسی ، مهندسی کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٦
   کارشناسی ارشد، مهندسی کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٨
   دکتری، مهندسی کشاورزی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٥

مقالات
Research Journal
١. سید حسین وفائی- رضا فرخی نژاد و مصطفی درویش نیا, گونه های فوزاریوم همراه ریشه و طوقه گندم و جو در استان خوزستان , مجله گیاهپزشکی(علمی-کشاورزی سابق) دانشگاه شهید چمران اهواز،جلد بیست و چهار -شماره1 شهریور 1380
٢. سیدحسین وفائی- احسان الله زیدعلی و فرید گل زردی, بررسی امکان کنترل بیولوژیکی خردل وحشی توسط قارچهای بیماریزا , مجله پژوهش علف های هرز، جلد2 شماره 2 تابستان 1389
٣. مصطفی درویش نیا، سید حسین وفائی- فاطمه درویش نیا و نادر آزادبخت, معرفی دو گونه جدید از تیره سفیدکهای کرکی در ایران , فصلنامه رستنیها،جلد13 شماره تابستان 1391
٤. سید حسین وفائی- سعید رضایی- احمد عباسی مقدم- حمیدرضا زمانی زاده, غربالگری ژرم پلاسم های نخود جهت گزینش ژنوتیپ های مقاوم به بیماری برق زدگی , دو فصلنامه آفات و بیماریهای گیاهی جلد 85 شماره 1 شهریور 1396
Promotion Journal
٥. رویا طاووسی- محمد ترابی- سید حسین وفائی, بررسی تأثیر چند اسانس گیاهی بر رشد میسلیومی قارچ F. solani عاما بیماری پوسیدگی خشک فوزاریومی سیب زمینی در انبار روی غده در شرایط آزمایشگاهی , فصلنامه گیاهپزشکی کاربردی-جلد 3 شماره 4 سال 1393
National Conference
٦. سیدحسین وفائی- رضا دریکوند و نادر آزادبخت, مدیریت تلفیقی بیماری برق زدگی نخود در استان لرستان , بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران، دانشگاه شیراز شهریور 1391
٧. سید حسین وفائی- نادر آزادبخت-نوح شهرآیین و معصومه حاجی, بررسی بیماریهای ویروسی نخود در استان لرستان , هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، دانشگاه بوعلی سینا همدان 1387
٨. سید حسین وفائی- نادر آزادبخت_رضا دریکوند, ارزیابی تأثیر آنتی بیوتیک استرپتومایسین و ترکیب اکسی کلرور مس در کنترل بیماری آتشک سیب گلابی در استان لرستان , هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، دانشگاه بوعلی سینا همدان، شهریور 1387
٩. سید حسین وفائی-نادر آزادبخت- معصومه حاجی, بررسی وضعیت پراکنش، دامنه میزبانی و امکان کنترل شیمیایی بیماری سوختگی آتشی در استان لرستان , ششمین همایش ملی علوم کشاورزی و مانبع طبیعی، باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج 1388
10. سید حسین وفائی, ارزیابی مقاومت ژرم پلاسم منتخب بانک ژن به بیماری برق زدگی نخود در استان لرستان ,
11. سید حسین وفائی, بررسي تنوع بيماريزايي عامل بيماري برق زدگي نخود دراستان لرستان ,
12. , معرفی قارچهای مولد سفیدک سطحی (Erysiphales) در استان لرستان ,
13. , ارزيابي نشانگر مولکولي SU20 در تفکيک ژنوتيپ¬هاي حساس و مقاوم ايراني لوبيا نسبت به قارچFusarium oxysporum f.sp. phaseoli عامل پژمردگي (زردي) فوزاريومي ,
14. , Integrated management of Ascochyta blight of chickpea in Lorestan Province of Iran ,
15. , Virulence diversity of Ascochyta rabiei the causal ,
16. , Presence of recombinant strain of Cucurbit aphid borne yellows virus ,
17. , Distribution and partial properties of three viruses infecting ,کتب و جزواتافتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. بررسی تنوع پرآزاری عامل بیماری برق زدگی نخود در غرب ایران و ارزیابی مقاومت ژرم پلاسم منتخب بانک ژن گیاهی
٢. شناسایی فوزاریوم های همراه ریشه و طوقه گندم و جو در استان خوزستان
   تعداد بازدیدامروز

1,979

هفته گذشته

21,331

کل

43,917

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد


آدرس: خرم آباد-کیلومتر 5 جاده تهران مجتمع دانشگاهی آیت اله کمالوند
تلفن: 06633120007
کدپستی: 6817816645
پست الکترونیک: admin [at] khoiau.ac.ir


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد محفوظ است