سه شنبه ١ بهمن ١٣٩٨


سعید تقوی گودرزی

مربی

جغرافیا

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تلفن: 06633120011-20

taghavi.saeid110@gmail.com

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   1-ژئومورفولوژی 2-آب وهواشناسی 3-گردشگری : شناسایی وبررسی فرآیندها و پدیده های ژئومورفولوژی و آب وهوایی وتاثیر وکاربرد آن هادر طرح های توسعه ای وکاربردی. هم چنین فعال در حوزه ی پژوهشی و آموزشی صنعت گردشگری ازجمله: اکوتوریسم وژئوتوریسم.سوابق تحصیلی

مقالات
Research Journal
١. سعید تقوی گودرزی ، بهروز پروانه, آشکارسازی پهنه های مطلوب احداث ژئوپارک به روش کومانسکو در شهرستان های منتخب استان لرستان , مجله آمایش محیط
٢. سعید تقوی گودرزی، مهدی بهاروند، سیامک شرفی., اولويت بندي مناطق مستعد احداث ژئوپارك در استان لرستان،.فصلنامه جغرافیایی فضای گردشگری. , فصلنامه جغرافیایی فضای گردشگری، دوره5، شماره19:تابستان95.
٣. تقوي گودرزي سعيد ، اميدزاده هانيه., پيش بيني سرماي ديررس بهاره با استفاده از شبكه عصبي پرسپترون چند لايه (MLP) و تاثير آن در حمل و نقل شهر خرم آباد , آمايش محيط، دوره8 شماره 28 ; بهار 1394.
٤. سعیدتقوی گودرزی، ابراهیم رستم گورانی., پهنه بندی ژئومورفولوژیکی دشت سیلاخوربه منظور تعیین قابلیت اراضی کشاورزی بااستفاده ازG.I.S , پذیرش فصلنامه علمی – پژوهشی کاربرد سنجش ازدور وGIS درعلوم طبیعی 15/5/1392، چاپ جلد4 شماره3
٥. سعیدتقوی گودرزی،سیامک شرفی،حمیدکامرانی., بررسی فرآیند ژئومورفولوژیکی حاصل از فعالیت های نئوتکتونیکی گسل جوان زاگرس دردشت سیلاخور , مجله علمی پژوهشی دوفصلنامه ژئومورفولوژی کاربردی ایران ، پذیرش.
٦. G,L.Taghavi,Goudarzi,S, - Geomorphological Facies Zonation, Using G.I.S and RS and its Application in Natural Resources (Case Study of Kouhdasht Watershed) , Journal of Rangeland Science, ISC, Volume1, Number2, Winter 2011.
٧. مهران لشنی زند،رضاسیاه منصور،سعیدتقوی گودرزی ،فرج اله ذوالفقاری. , ارزیابی اثربخشی عملیات بیومکانیک آبخیزداری درترسیب کربن به منظوراصلاح تغییرات اقلیمی، مطالعه ی موردی: آبخوان داری کوهدشت وپخش سیلاب رومشگان , نشریه علمی پژوهشی پژوهشکده آب وآبخیزداری، جلد5، شماره 1، سال1392.
٨. سعيد تقوي گودرزي مريم بيرانوندزاده سيد دانا علي زاده., توزیع فضایی قابلیت های گردشگری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) به منظور برنامه ريزي گردشگري در شهرستان بروجرد. , فصلنامه جغرافیایی گردشگری دانشگاه آزاد اسلامی ملایر.
٩. مریم بیرانوندزاده، سعیدتقوی گودرزی., رویکرد تحلیلی به بافت های فرسوده شهر بندرعباس. , فصلنامه علمی – پژوهشی آمایش و ISC ، دانشگاه آزاد اسلامی ملایر، .1390.
١٠. سماعزیزی ،مریم بیرانوند زاده، سیامک شرفی سعیدتقوی گودرزی., بررسی وشناسایی مخاطرات ژئومورفولوژیکی جوانرود باتاکید بر حرکات دامنه ای. , فصلنامه علمی تخصصی تاغ، چاپ در شماره 3، دوره 1.
١١. دکتر بهروز پروانه ،حمید رضاعامری سیاهویی، سعیدتقوی گودرزی., گردشگری الکترونیک راه کارهای نوین درتوسعه کانون های شهری استان هرمزگان مطالعه موردی :شهرفین. , فصلنامه جغرافیایی، دانشگاه آزاداسلامی بروجرد، چشم انداز زاگرس، چاپ1390.
١٢. تقوي گودرزي سعيد ، مریم بیرانوندزاده., اسکان غیررسمی چالشی فراروی مدیریت شهری:نمونه موردی محله فلک الدین شهرخرم آباد , چاپ فصلنامه علمی – پژوهشی و ISC، جغرافیای انسانی گرمسار سال 1391.
Promotion Journal
١٣. مهران لشنی زند، سعيد تقوي گودرزي، مظفر خسروی., ارزیابی قابلیت تفرجی منطقه نوژیان با استفاده ازGIS. , فصلنامه علمی – پژوهشی آمایش دانشگاه آزاد اسلامی ملایر،1390.
١٤. عباس بازگیرمهران لشنی زند،سعیدتقوی گودرزی., بررسی تغییرات اقلیمی شهرستان کرمانشاه , فصلنامه علمی تخصصی تاغ چاپ شماره 3 دوره1 سال 1392.
١٥. رسول نوری آرا، سیدمنصور شاهرخوندی،. سعیدتقوی گودرزی., بررسی متغیرهای هواشناسی بابستری بیماران روان پزشکی درشهر خرم آباد , فصلنامه علمی تاغ 30/10/1392کتب و جزواتافتخارات
١. پژوهشگر برگزیده دانشگاهی استان لرستان در هفته پژوهش وفنآوری سال1393
٢. پژوهشگر برگزیده درگروه ادبیات وعلوم انسانی 1393 دانشگاه آزاداسلامی خرم آبادپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. زینب حاجری شناسایی شاخص های اقلیمی به منظور تهیه تقویم اکوتوریسم استان لرستان در فصل تابستان، سمت: استادراهنما، نام دانشجو شنبه ١١ اردیبهشت ١٣٩٥
٢. شیرین وصله آشکار سازی تغییرات محیطی دریاچه جایدر با استفاده تکنیک پذیرایی مغناطیسی، تعیین بافت رسوبات و ترمولومینسنس پنج شنبه ٢٩ بهمن ١٣٩٤
٣. فتانه جعفرپور مقایسه عملکرد شاخص های مدل ریمن با شاخص اوانز به منظور تهیه تقویم اکوتوریسم در شهرستان های بروجرد و پلدختر چهارشنبه ٣١ شهريور ١٣٩٥
٤. میلاد امان الهی بهاروند تجزیه وتحلیل آسایش اقلیمی شهرخرم آباد براساس مدل MEMI، چهارشنبه ٢٧ بهمن ١٣٩٥
٥. حسین سپهوند بررسی اثرات پارامترهای اقلیمی موثر بر کشت زعفران در شهرستان خرم آباد چهارشنبه ١ شهريور ١٣٩٦
   تعداد بازدیدامروز

8,489

هفته گذشته

85,847

کل

1,498,809

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد


آدرس: خرم آباد-کیلومتر 5 جاده تهران مجتمع دانشگاهی آیت اله کمالوند
تلفن: 06633120011-18
کدپستی: 6817816645
پست الکترونیک: admin [at] khoiau.ac.ir


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد محفوظ است