پنج شنبه ١٥ خرداد ١٣٩٩


سیدوحید شاهرخی

استادیار

زمین شناسی

دانشکده علوم پایه

تلفن: 06633120395

vahid.shahrokhi@Gmail.com

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   کانی شناسی: مباحث مربوط به شناسایی میکروسکوپی کانی ها در مقاطع نازک و صیقلی، مباحث مربوط به میانبارهای سیال
   پترولوژی: مباحث مربوط به سنگ های آذرین، گرانیت ها، پگماتیت ها، مونزونیت ها، سینیت ها،
   ژئوشیمی: روش های مختلف آنالیزی همانند XRF، XRD، ICP، آنالیز ایزوتوپ های پایدار و ناپایدار و محاسبات مروطه و برداشت های ژئوشمیایی مربوط به رسوبات آبراهه ای، سنگی، بلگ، و پردازش های مربوطه به روش فرکتال، SPSS، Rockwork و غیره
   زمین شناسی زیست محیطی: زمین شیمی زیست محیطی- فرآیندهای تصفیه-آلودگی نفتی-بررسی زیست محیطی منابع معدنی-
   زمین شناسی اقتصادی: مباحث مرتبط با اکتشاف عناصر فلزی و غیرفلزی همانند طلا، نقره، مس، سرب، روی، اورانیوم، منگنز، و غیر فلزی از جمله تالک، سیلیس، تورمالین، فلدسپاتسوابق تحصیلی
   استادیار، زمین شناسی، دانشگاه ازاد واحد خرم اباد، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٧
   کارشناسی ارشد، زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران، ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨١
   دکتری، زمین شناسی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٧

مقالات
International Journal
1. Fatemeh Zadmehr- SeyedVahid Shahrokhi, Separation of geochemical anomalies by Concentration-Area and Concentration-Number methods In the Saqez 1:100,000 Sheet, Kurdistan , Iranian Journal of Earth Sciences, Vol:11, No. 3, PP: 196-204
2. Somayeh Momeni, Seyed Vahid Shahrokhi, Peyman Afzal, Behnam Sadeghi, Taher Farhadinejad, and MohammadReza Nikzad, Delineation of the Cr Mineralization Based on the Stream Sediment Data Utilizing Fractal Modeling and Factor Analysis in the Khoy 1/100000 Sheet, NW Iran , Bulletin of the mineral research and exploration foreign edition(MTA- Turkey- Ankara), 2016, 152: 143-152
3. Zahra Khodakaramifard, Ali KHodakaramifard, Hassan Ahmadvand, SyedvahidShahrokhi, Hydrogeochemistry of high-fluoride groundwater at Roumeshgan plain’s, Lorestan province, Iran , Journal of Chemical and Pharmaceutical Research,2015, Vol. 7 No. 7, 1059-1068
4. Zahra Khodakaramifard, Ali KHodakaramifard, Hassan Ahmadvand, SyedvahidShahrokhi, Study of qualitative analysis of groundwater resource Silakhorplainn's, Lorestan province, Iran , Journal of Chemical and Pharmaceutical Research,2015, Vol. 7 No. 7, 1059-1068
5. SajadMehrai, SeyedVahidShahrokhi, The feasibility of artificial recharge of groundwater in the plain of LourAndimeshk by using RS & GIS Techniques , international journal of earth science and engineering(IJEE), 2017, Vol. 10, No. 1
6. Seyed Ali Hosseini&PeymanAfzal&BehnamSadeghi& TaranehSharmad&SeyedVahidShahrokhi& TaherFarhadinejad, Prospection of Au mineralization based on stream sediments and lithogeochemical data using multifractal modeling in Alut 1:100,000 sheet, NW Iran , Arab J Geosci,2015, 8:3867–3879
7. Samira MokhtariAsl & Mohammadreza Jafari & Reza ZareiSahamiyeh & VahidShahrokhi,, Geology, geochemistry, sulfur isotope composition, and fluid inclusion data of Farsesh barite deposit, Lorestan Province, Iran , Arab J Geosci,2014, 8:7125–7139
8. Farhadinejad, Taher- Khakzad, Ahmad- Jafari, Mohamadreza- Shoaei, Ziaodin, Khosrotehrani, Khosro, Nobari, Rasol, Shahrokhi, SeyedVahid, The Study of Environmental Effects of Chemical Fertilizers and Domestic Sewage on Water Quality of Taft Region, Central Iran, , Arab J Geosci
Research Journal
٩. سیدوحید شاهرخی حسین دلفانی, بررسی‌شیمی کانی و تعیین خاستگاه تورمالینهای ناحیه ملاطالب (شمال الیگودرز- ایران) , جلد 27- شماره 2- صفحات 385-400
١٠. داریوش حسن نژاد، سیدوحید شاهرخی، محمد لطفی، مسعود کیانی، سمیه آزادبخت , کانه نگاری و ژئوشیمی نهشته های منگنزدار در واحد رادیولاریتی شمال الشتر(شمال لرستان) , مجله ژئوشیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند، سال سوم1393، شماره 4 ، ص: 296-306
١١. حسینی، سیدعلی- افضل، پیمان- شاهرخی، سیدوحید- فرهادی نژاد، طاهر- شارمد، ترانه, جدایش ناهنجاری های ژئوشیمیائی برگه 1:100000 آلوت، کردستان , مجله علمی- پژوهشی زمین شناسی اکتشافی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، شماره 3، پاییز ص. 1393، 9-16.
١٢. شاهرخی، سید وحید- زارعی سهامیه، رضا, پتروژنز توده گرانتیتوئیدی منطقه میرده(غرب شهرستان سقز) , فصلنامه زمین(علمی-پژوهشی)دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، سال هشتم، شماره 29، زمستان 1392، ص:177-194
١٣. شاهرخی، سید وحید- زارعی سهامیه، رضا, مطالعه ژئوشیمی و مینرال شیمی شمال الیگودرز، آستانه اراک و شمال بروجرد(غرب ایران) , فصلنامه زمین(علمی-پژوهشی)دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، سال هشتم، شماره 29، پائیز 1392، ص:175-194
١٤. زارعی سهامیه، رضا- طباخ شعبانی، امیرعلی- شاهرخی، سید وحید،بارک، نسرین, ژئوشیمی و کانی شیمی توده گابروئی شمال غرب نورآباد، استان لرستان , مجله زمین شناسی اقتصادی، شماره 2(جلد 5)1392، ص: 291-305
١٥. میرسپهوند، فرزانه- طهماسبی، زهرا- شاهرخی، سیدوحید- احمدی خلجی، احمد- خلیلی، محمود, ژئوشیمی و تعیین خاستگاه تورمالین های منطقه ی بروجرد، مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران , مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران، سال بیستم، 1391- شماره 2، تابستان 91، ص:281-292
١٦. شاهرخی،سید وحید- خاکزاد، احمد- رسا، ایرج, بررسی کانه زائی طلا در محدوده قلقله – جنوب غرب سقز , مجله علمی- پژوهشی علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، 1388، شماره 73، ص62-45
١٧. طاهر فرهادی نژاد،احمد خاکزاد، محمدرضا جعفری، ضیاالدین شعاعی، خسرو خسرو تهرانی، رسول نوبری، علی زارعی و وحید شاهرخی, بررسی اثرات زیست محیطی و زمین پزشکی آرسنیک در آبهای شرق منطقه تفت، یزد، وٍیژه نامه زمین شناسی پزشکی و تغییر اقلیم در ایران , مجله علوم زمین، تابستان92، سال بیست و دوم، شماره88.4،، صفحه 15 تا 22
١٨. سید علی حسینی، سیدوحید شاهرخی، پیمان افضل، طاهر فرهادی نژاد, جدایش ناهنجاری‌های ژئوشیمیایی به روشهای فرکتالی عیار-تعداد و عیار-مساحت جهت شناسایی مناطق امیدبخش در برگه 1:100000 آلوت، کردستان , مجله علوم زمین، پائیز 1396، شماره 105، 199-206
International Conference
19. Shahrokhi, SeyedVahid, ZareiSahamieh, Reza., Mineralogical and geochemical characteristic of Tafresh(central Iran) , 6th European congress on regional geoscientific cartography and information system,2009, V.2, PP.195-198
20. Shahrokhi, SeyedVahid, Gold Mineralization in GholGholeh area-Southwest of Saqhez, Iran , 6th European congress on regional geoscientific cartography and information system, 2009, V.2, PP.191-194
National Conference
٢١. سیدوحید شاهرخی رضا عادلی, زمین شیمی و زمین شناسی اقتصادی سیلیس مرزیان , یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران- 13 و 14 آذر 1398- دانشگاه شهید چمران اهواز
٢٢. سیدوحید شاهرخی- رضا زارعی سهامیه- فیروز امیری , پترولوژی و ژئوشیمی توده نفوذی وزمستان (جنوب شرق بروجرد-استان لرستان) , بیست و ششمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران، 3و 4بهمن 1397، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
٢٣. شاهرخی، سیدوحید- عادلی، رضا, زمین‌شیمی و زمین‌شناسی اقتصادی سیلیس قیدعلی(شمال ازنا) , دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، 14 و 15 شهریور 1397، دانشگاه اصفهان
٢٤. عادلی، رضا- شاهرخی، سیدوحید, ژئوشیمی و مطالعه سیالات درگیر در معدن سیلیس قیدعلی(شمال ازنا-استان لرستان) , بیست و پنجمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران، 4 و 5 بهمن 1396، دانشگاه یزد
٢٥. شاهرخی، سیدوحید, کانی شناسی و ژئوشیمی باریت ناحیه فرسش(شمال شرق استان لرستان) , نهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، 16 و 17 شهریور 1396، دانشگاه بیرجند
٢٦. شاهرخی، سیدوحید، حسینی، سیدمحمود, ژئوشیمی و کانی شناسی فلدسپات کریم آباد(جنوب شرق بروجرد) , بیست و پنجمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران، 4 و 5 بهمن 1396، دانشگاه یزدکتب و جزواتافتخارات   تعداد بازدیدامروز

2,143

هفته گذشته

58,200

کل

2,929,521

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد


آدرس: خرم آباد-کیلومتر 5 جاده تهران مجتمع دانشگاهی آیت اله کمالوند
تلفن: 06633120011-18
کدپستی: 6817816645
پست الکترونیک: admin [at] khoiau.ac.ir


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد محفوظ است