چهارشنبه ٤ مهر ١٣٩٧


سیدوحید شاهرخی

استادیار

زمین شناسی

دانشکده علوم پایه

تلفن: 06633120395

vahid.shahrokhi@Gmail.com

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   زمین شناسی اقتصادی: مباحث مرتبط با اکتشاف عناصر فلزی و غیرفلزی همانند طلا، نقره، مس، سرب، روی، اورانیوم، منگنز، و غیر فلزی از جمله تالک، سیلیس، تورمالین، فلدسپات
   پترولوژی: مباحث مربوط به سنگ های آذرین، گرانیت ها، پگماتیت ها، مونزونیت ها، سینیت ها،
   کانی شناسی: مباحث مربوط به شناسایی میکروسکوپی کانی ها در مقاطع نازک و صیقلی، مباحث مربوط به میانبارهای سیال
   ژئوشیمی: روش های مختلف آنالیزی همانند XRF، XRD، ICP، آنالیز ایزوتوپ های پایدار و ناپایدار و محاسبات مروطه و برداشت های ژئوشمیایی مربوط به رسوبات آبراهه ای، سنگی، بلگ، و پردازش های مربوطه به روش فرکتال، SPSS، Rockwork و غیرهسوابق تحصیلی
   دکتری، زیست‌شناسی (تمام گرایشها)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٧

مقالات
International Journal
1. Fatemeh Zadmehr- SeyedVahid Shahrokhi, Separation of geochemical anomalies by Concentration-Area and Concentration-Number methods In the Saqez 1:100,000 Sheet, Kurdistan , Iranian Journal of Earth Sciences, in Press
2. Somayeh Momeni, Seyed Vahid Shahrokhi, Peyman Afzal, Behnam Sadeghi, Taher Farhadinejad, and MohammadReza Nikzad, Delineation of the Cr Mineralization Based on the Stream Sediment Data Utilizing Fractal Modeling and Factor Analysis in the Khoy 1/100000 Sheet, NW Iran , Bulletin of the mineral research and exploration foreign edition(MTA- Turkey- Ankara), 2016, 152: 143-152
3. Zahra Khodakaramifard, Ali KHodakaramifard, Hassan Ahmadvand, SyedvahidShahrokhi, Hydrogeochemistry of high-fluoride groundwater at Roumeshgan plain’s, Lorestan province, Iran , Journal of Chemical and Pharmaceutical Research,2015, Vol. 7 No. 7, 1059-1068
4. Zahra Khodakaramifard, Ali KHodakaramifard, Hassan Ahmadvand, SyedvahidShahrokhi, Study of qualitative analysis of groundwater resource Silakhorplainn's, Lorestan province, Iran , Journal of Chemical and Pharmaceutical Research,2015, Vol. 7 No. 7, 1059-1068
5. SajadMehrai, SeyedVahidShahrokhi, The feasibility of artificial recharge of groundwater in the plain of LourAndimeshk by using RS & GIS Techniques , international journal of earth science and engineering(IJEE), 2017, Vol. 10, No. 1
6. Samira MokhtariAsl & Mohammadreza Jafari & Reza ZareiSahamiyeh & VahidShahrokhi,, Geology, geochemistry, sulfur isotope composition, and fluid inclusion data of Farsesh barite deposit, Lorestan Province, Iran , Arab J Geosci,2014, 8:7125–7139
7. Seyed Ali Hosseini&PeymanAfzal&BehnamSadeghi& TaranehSharmad&SeyedVahidShahrokhi& TaherFarhadinejad, Prospection of Au mineralization based on stream sediments and lithogeochemical data using multifractal modeling in Alut 1:100,000 sheet, NW Iran , Arab J Geosci,2015, 8:3867–3879
8. Farhadinejad, Taher- Khakzad, Ahmad- Jafari, Mohamadreza- Shoaei, Ziaodin, Khosrotehrani, Khosro, Nobari, Rasol, Shahrokhi, SeyedVahid, The Study of Environmental Effects of Chemical Fertilizers and Domestic Sewage on Water Quality of Taft Region, Central Iran, , Arab J Geosci
Research Journal
٩. داریوش حسن نژاد، سیدوحید شاهرخی، محمد لطفی، مسعود کیانی، سمیه آزادبخت , کانه نگاری و ژئوشیمی نهشته های منگنزدار در واحد رادیولاریتی شمال الشتر(شمال لرستان) , مجله ژئوشیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند، سال سوم1393، شماره 4 ، ص: 296-306
١٠. حسینی، سیدعلی- افضل، پیمان- شاهرخی، سیدوحید- فرهادی نژاد، طاهر- شارمد، ترانه, جدایش ناهنجاری های ژئوشیمیائی برگه 1:100000 آلوت، کردستان , مجله علمی- پژوهشی زمین شناسی اکتشافی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، شماره 3، پاییز ص. 1393، 9-16.
١١. شاهرخي، سيد وحيد- زارعي سهاميه، رضا, پتروژنز توده گرانتيتوئيدي منطقه ميرده(غرب شهرستان سقز) , فصلنامه زمين(علمي-پژوهشي)دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال، سال هشتم، شماره 29، زمستان 1392، ص:177-194
١٢. شاهرخي، سيد وحيد- زارعي سهاميه، رضا, مطالعه ژئوشيمي و مينرال شيمي شمال اليگودرز، آستانه اراك و شمال بروجرد(غرب ايران) , فصلنامه زمين(علمي-پژوهشي)دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال، سال هشتم، شماره 29، پائیز 1392، ص:175-194
١٣. زارعی سهامیه، رضا- طباخ شعبانی، امیرعلی- شاهرخي، سيد وحيد،بارک، نسرین, ژئوشیمی و کانی شیمی توده گابروئی شمال غرب نورآباد، استان لرستان , مجله زمین شناسی اقتصادی، شماره 2(جلد 5)1392، ص: 291-305
١٤. میرسپهوند، فرزانه- طهماسبی، زهرا- شاهرخی، سیدوحید- احمدی خلجی، احمد- خلیلی، محمود, ژئوشیمی و تعیین خاستگاه تورمالین های منطقه ی بروجرد، مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران , مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران، سال بیستم، 1391- شماره 2، تابستان 91، ص:281-292
١٥. شاهرخي،سيد وحيد- خاكزاد، احمد- رسا، ايرج, بررسي كانه زائي طلا در محدوده قلقله – جنوب غرب سقز , مجله علمی- پژوهشي علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات تهران، 1388، شماره 73، ص62-45
١٦. سید علی حسینی، سیدوحید شاهرخی، پیمان افضل، طاهر فرهادی نژاد, جدایش ناهنجاری‌های ژئوشیمیایی به روشهای فرکتالی عیار-تعداد و عیار-مساحت جهت شناسایی مناطق امیدبخش در برگه 1:100000 آلوت، کردستان , مجله علوم زمین، پائیز 1396، شماره 105، 199-206
١٧. طاهر فرهادي نژاد،احمد خاکزاد، محمدرضا جعفري، ضياالدين شعاعي، خسرو خسرو تهراني، رسول نوبري، علي زارعي و وحيد شاهرخي, بررسي اثرات زيست محيطي و زمين پزشكي آرسنيك در آبهاي شرق منطقه تفت، يزد، وٍیژه نامه زمین شناسی پزشکی و تغییر اقلیم در ایران , مجله علوم زمین، تابستان92، سال بیست و دوم، شماره88.4،، صفحه 15 تا 22
١٨. سیدوحید شاهرخی-حسین دلفانی, مینرال شیمی و تعیین منشأ تورمالینهاي ناحیه ملاطالب (شمال الیگودرز - ایران) , مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران، در نوبت چاپ
International Conference
19. Shahrokhi, SeyedVahid, ZareiSahamieh, Reza., Mineralogical and geochemical characteristic of Tafresh(central Iran) , 6th European congress on regional geoscientific cartography and information system,2009, V.2, PP.195-198
20. Shahrokhi, SeyedVahid, Gold Mineralization in GholGholeh area-Southwest of Saqhez, Iran , 6th European congress on regional geoscientific cartography and information system, 2009, V.2, PP.191-194کتب و جزواتافتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. مسلم گرلوندی مطالعه کانه زائی، ژئوشیمی و منشأ کانسار آهن شهرک(شمال شرق استان کردستان) 1393
   تعداد بازدیدامروز

189

هفته گذشته

19,393

کل

657,415

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد


آدرس: خرم آباد-کیلومتر 5 جاده تهران مجتمع دانشگاهی آیت اله کمالوند
تلفن: 06633120011-18
کدپستی: 6817816645
پست الکترونیک: admin [at] khoiau.ac.ir


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد محفوظ است