جمعه ٨ اسفند ١٣٩٩


افشین رومی

استادیار

فیزیک

دانشکده علوم پایه

تلفن: 06633120021

afshinroomi@gmail.com

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتیسوابق تحصیلی
   دوره تحقیقاتی، فیزیک، دانشگاه صنعتی مالزی، مالزی ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٠
   دکتری، فیزیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٢
   کارشناسی ، فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٦

مقالات
International Journal
1. R. Baghdadi, G. R. Etaati, M. Habibi, R. Amrollahi, A. Roomi, Comprehensive Study of Neon HXR and SXR Emitted from APF Plasma Focus Device , 10- R. Baghdadi, G. R. Etaati, M. Habibi, R. Amrollahi, A. Roomi, Comprehensive Study of Neon HXR and SXR Emitted from APF Plasma Focus Device, J. Fusion Energ, DOI 10.1007/s10894-011-9428-x (2011).
2. R. Baghdadi, R. Amrollahi, G. R. Etaati, M. Habibi, A. Roomi, Characterization of the soft X-ray emission from the APF plasma focus device operated in neon , 9- R. Baghdadi, R. Amrollahi, G. R. Etaati, M. Habibi, A. Roomi, Characterization of the soft X-ray emission from the APF plasma focus device operated in neon, J. Fusion Energ, DOI: 10.1007/s10894-010-9362-3 (2010).
3. - S. Koohestani, M. Habibi, R. Amrollahi, R. Baghdadi, A. Roomi, Effect of quartz and pyrex insulators length on hard-X ray signals in APF plasma focus device , 8- S. Koohestani, M. Habibi, R. Amrollahi, R. Baghdadi, A. Roomi, Effect of quartz and pyrex insulators length on hard-X ray signals in APF plasma focus device, J. Fusion Energ, DOI 10.1007/s10894-010-9346-3 (2010).
4. - G. R. Etaati, R. Amrollahi, M. Habibi, Kh. Mohammadi, R. Baghdadi, A. Roomi, Study of the soft and hard X-ray emitted by APF plasma focus device in different pressures , 7- G. R. Etaati, R. Amrollahi, M. Habibi, Kh. Mohammadi, R. Baghdadi, A. Roomi, Study of the soft and hard X-ray emitted by APF plasma focus device in different pressures, J. Fusion Energ, 29:503–507 (2010).
5. A. Roomi, E. Saion, M. Habibi, R. Amrollahi, R. Baghdadi, G. R. Etaati, Comprehensive Study on Soft X-Ray Emission from Admixtures of Nitrogen and Neon Gases in APF Plasma Focus Device , 6-A. Roomi, E. Saion, M. Habibi, R. Amrollahi, R. Baghdadi, G. R. Etaati, Comprehensive Study on Soft X-Ray Emission from Admixtures of Nitrogen and Neon Gases in APF Plasma Focus Device, J. Fusion Energ, DOI : 10.1007/s10894-011-9443-y (2011).
6. A. Roomi, E. Saion, M. Habibi, R. Amrollahi, , W. Mahmood, M. Iqbal, R. Baghdadi, G. R. Etaati, The Effect of applied voltage and operating pressure on emitted X-ray from N2 gas in APF plasma focus device , 5-A. Roomi, E. Saion, M. Habibi, R. Amrollahi, , W. Mahmood, M. Iqbal, R. Baghdadi, G. R. Etaati, The Effect of applied voltage and operating pressure on emitted X-ray from N2 gas in APF plasma focus device, J. Fusion Energ, DOI: 10.1007/s10894-011-
7. A. Roomi, E. Saion, R. Amrollahi, M. Habibi, W. Mahmood, M. Iqbal, R. Baghdadi, G. R. Etaati, Investigation of nitrogen HXR with neon admixture on the APF plasma focus , 4- A. Roomi, E. Saion, R. Amrollahi, M. Habibi, W. Mahmood, M. Iqbal, R. Baghdadi, G. R. Etaati, Investigation of nitrogen HXR with neon admixture on the APF plasma focus, J. Fusion Energ, DOI: 10.1007/s10894-011-9388-1 (2011).
8. افشین رومی-مرتضی حبیبی-الیاس سایون-رضا امراللهی, Modified reconstruction of neutron spectrum emitted in dense plasma focus devices by MCNP code and Monte-Carlo method , 3- A. Roomi , M. Habibi, E. Saion, R. Amrollahi, Modified reconstruction of neutron spectrum emitted in dense plasma focus devices by MCNP code and Monte-Carlo method, J. Fusion Energ, DOI: 10.1007/s10894-010-9348-1 (2011).
9. افشین رومی-مرتضی حبیبی, The Effect of Working Gas Admixture, Applied Voltage and Pressure on Focusing Time Parameter in the APF Plasma Focus Device , 2- A. Roomi , M. Habibi, The Effect of Working Gas Admixture, Applied Voltage and Pressure on Focusing Time Parameter in the APF Plasma Focus Device, J. Fusion Energ, DOI 10.1007/s10894-011-9464-6 (2011).
10. افشین رومی-مرتضی حبیبی, A Comprehensive Time-Resolved Study of X-Ray Signals in a 4 kJ Dense Plasma Focus Facility , 1- A. Roomi , M. Habibi, A Comprehensive Time-Resolved Study of X-Ray Signals in a 4 kJ Dense Plasma Focus Facility, J. Fusion Energ, DOI: 10.1007/s10894-011-9501-5 (2012).
International Conference
١١. افشین رومی, ﺑﺎزﺳﺎزی طﯿﻒ اﻧﺮژی واﺑﺴﺘه ﺑه زﻣﺎن ﻧﻮﺗﺮون های ﮔﺴﯿﻞ ﺷﺪه در دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻼﺳﻤﺎی ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ به روش ﻣﻮﻧﺖ ﮐﺎرﻟﻮ , (2nd International Conference Nuclear Science and Technology in Iran, Shiraz University April 27-30, 2004)
National Conference
١٢. افشین رومی, ﺑﺎزﺳﺎزی وبهینه ﺳﺎزی طﯿﻒ اﻧﺮژی واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ زﻣﺎن و اﻧﺮژی ﻧﻮﺗﺮون های ﮔﺴﯿﻞ ﺷﺪه در دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻼﺳﻤﺎی ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ دﻧﺎ به روش ﻣﻮﻧﺖ ﮐﺎرﻟﻮ , دهمین گردهمایی فیزیکدانان و متخصصین هسته ای کشور- دانشگاه اراک- اسفند ماه ۱۳۸۲
١٣. افشین رومی, اﺛﺮ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺮ ﺑﺎزﺳﺎزی طﯿﻒ اﻧﺮژی-زﻣﺎن ﻧﻮﺗﺮون های ﮔﺴﯿﻠﯽ از ﭼﺸمه های ﭘﺎﻟﺴﯽ , کنفرانس هسته ای ایران- اسفند ماه ۱۳۸۳- نیروگاه اتمی بوشهرکتب و جزوات
١. مرتضی حبیبی-افشین رومی، اصول و مبانی انرژی گداخت هسته ای، کتاب درسی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته گداخت هسته ای و پلاسماافتخارات   تعداد بازدیدامروز

7,188

هفته گذشته

94,954

کل

6,579,952

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد


آدرس: خرم آباد-کیلومتر 5 جاده تهران مجتمع دانشگاهی آیت اله کمالوند
تلفن: 06633120011-18
کدپستی: 6817816645
پست الکترونیک: admin [at] khoiau.ac.ir


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد محفوظ است