دوشنبه ١٩ آذر ١٣٩٧


کبری میربیک سبزواری

استادیار

زمین شناسی

دانشکده علوم پایه

تلفن:برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   چینه شناسی و فسیل شناسی: مباحث مربوط به چینه شناسی سنگی، زیستی و سکانسی و زیست دیرینه شناسیسوابق تحصیلی

مقالات
International Journal
1. کبری میربیک سبزواری- سیدحمیدوزیری- محمودرضامجیدی فرد-محسن پورکرمانی, Microbiostratigraphy of the Asmari Formation in Northeastern and Southwestern Ilam, West Iran , Advances in Environmental Biology, 6(8): 2446-2455,2012 ISSN 1995-0756
International Conference
٢. مریم عباسی، کبری میربیک سبزواری, بررسی تأثیر هدایت الکتریکی بر روی کیفیت آب ( مطالعه موردی آبهای زیرزمینی شهرستان بروجرد) , اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها، شهریور 95، دانشگاه محقق اردبیلی
National Conference
٣. هادی خسروی خرم آبادی، محمدعلی نعمت بخش، احمد براآنی, روشي جديد براي محاسبه اعتماد در يک سيستم متمرکز , پنجمين کنفرانس بين المللی انجمن رمز، اصفهان، سال 1387
٤. کبری میربیک سبزواری- مینو قدرجانی, چینه شناسی سازند سروک در چاه های شماره 302 و 316 میدان نفتی لالی، , دومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی، اریبهشت 94، دانشگاه آزاد مشهد
٥. عادل الادینی- مهدی یزدی- کبری میربیک سبزواری, معرفی و مقایسه نهشته های دریاچه ای برش های ابیانه و دورود با سن پس از میوسن بر اساس حضور گیاهان، استراکدها و جلبک کاروفیت، , نهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران، اریبهشت 94، دانشگاه فردوسی مشهد
٦. فرهاد رضازاده- حسن امیری بختیار- کبری میربیک سبزواری, اثبات موجودیت و تطابق چینه ای سازند ایلام در میدان گازی پارس جنوبی، سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین، بهمن 92، , سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
٧. محبوبه جمالپور- - کبری میربیک سبزواری, زیست چینه نگاری سازند آسماری در چاه شماره 49 میدان نفتی کوپال، هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران واولین نشست بین المللی کوهزاد زاگرس، , آبان 92، دانشگاه شهید بهشتی
٨. مهرنوش قربانی- ایرج مغفوری مقدم- کبری میربیک سبزواری, چینه نگاری سازند گچساران در شمال خاوری دهلران، حوضه لرستان، , هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران واولین نشست بین المللی کوهزاد زاگرس، آبان 92، دانشگاه شهید بهشتی
٩. فرزانه پیردادی- کبری میربیک سبزواری, سنگ چینه نگاری و زیست چینه نگاری نهشته های کربناته در منطقه زرین چغا واقع در شمال باختر خرم آباد، , هفتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور،آذر 92، خرم آباد
١٠. کبری میربیک سبزواری, بررسي روديستها و فرامينيفرهاي سازند تاربور در خرم آباد، , يازدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران دانشگاه فردوسي مشهد شهريور 86
١١. سیامک بهاروند- کبری میربیک سبزواری, پيش بيني تغييرات آبدهي سراب هاي كارستي در دوره هاي خشكسالي شهر خرم آباد، , دهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران، دانشگاه تربيت مدرس شهريور 85
١٢. محمد حسین شهسواری- کبری میربیک سبزواری, بررسي كاني آندالوزيت در هاله همبري بروجرد ، , چهاردهمين همايش انجمن بلورشناسي و كاني شناسي ايران دانشگاه بيرجند 86
١٣. قادر سعادتی- کبری میربیک سبزواری, تأثير تنوع ليتولوژيكي بر روابط ژئوتكنيكي طراحي سازه هاي عمراني با نگاهي ويژه برسازه سر ريز سد مخزني سليمانشاه- سنقر و كليايي، , پنجمين همايش سراسري علوم پايه 17 و 18 آبان قائمشهر
١٤. قادر سعادتی، کبری میربیک سبزواری, رسوبات قشلاق، شاهدي بر عصر يخبندان دوره چهارم دامنه جنوب سهند، , پنجمين همايش سراسري علوم پايه 17 و 18 آبان قائمشهر
١٥. مهدی صفدری، کبری میربیک سبزواری, پالينوبايواستراتيگرافي و پالئوژئوگرافي رسوبات كرتاسه پسين- پالئوسن آغازين در شمال گنبد كاووس، , سومين همايش سراسري علوم پايه باشگاه پژوهشگران جوان ، گرگان، شهريور 83
١٦. سیامک بهاروند، کبری میربیک سبزواری, بررسي پارامترهاي زمين شناسي مهندسي ساختگاه سد هفت چشمه در جنوب كوهدشت، , دومين همايش منطقه اي زمين شناسي كاربردي و محيط زيست- واحد اسلامشهر خرداد 85
١٧. کبری میربیک سبزواری، یاسر میربیک سبزواری, بررسي لرزه خيزي استان لرستان ، , اولين همايش زلزله در دورود آذر 84
١٨. کبری میربیک سبزواری، مهدی صفدری, اعجاز قرآن در زمين شناسي ، , دومين همايش علمي- پ‍‍ژوهشي علوم پايه، خرم آباد 14-12 شهريور 82
١٩. کبری میربیک سبزواری، پیمان رجبی، صمد احمدی مطلق, بررسي ذخاير تالك در استان لرستان، , دومين همايش علمي- پ‍‍ژوهشي علوم پايه، خرم آباد 14-12 شهريور 82
٢٠. کبری میربیک سبزواری, بيواستراتيگرافي سازند تاربور در گستره خرم آباد، , انجمن زمين شناسي ايران - - دانشگاه تربيت مدرس 85
٢١. کبری میربیک سبزواری، محمدرضا شهیدا, بيواستراتيگرافي رسوبات كرتاسه پسين شمال باختر و جنوب خاور خرم آباد، بيست و پنجمين گردهمايي علوم زمين اسفند 85 , بيست و پنجمين گردهمايي علوم زمين اسفند 85
٢٢. کبری میربیک سبزواری،مینو قدرجانی, ریز زیست چینه نگاری سازند آسماری در برش آس جم (شمال لردگان) , ، نوزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، آذر 94، دانشگاه پیام نور تهرانکتب و جزواتافتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. مطالعه لیتواستراتیگرافی و بیواستراتیگرافی سازند آسماری در منطقه دره قیری (شمال شرق مسجد سلیمان)
٢. زیست چینه نگاری وسنگ چینه نگاری رسوبات الیگومیوسن درمقطع پاطاق واقع در شمال غرب کرند
٣. لیتواستراتیگرافی، میکرو بیواستراتیگرافی و چینه نگاری سکانسی سازند فهلیان در چاه شماره 45 میدان نفتی آزادگان جنوبی
٤. سنگ چینه نگاری و زیست چینه نگاری سازند گورپی در میدان گازی کیش
٥. بیواستراتیگرافی، میکروفاسیس و سکانس استراتیگرافی سازند کژدمی در برش منگشت ( زون ایذه)
٦. بیواستراتیگرافی، میکروفاسیس و سکانس استراتیگرافی سازند آسماری در شمال اندیکا (شمال مسجد سلیمان)
٧. سنگ چینه نگاری، زیست چینه نگاری و پالئواکولوژی سازند آسماری در برش منگشت ( زون ایذه)
٨. سنگ چینه نگاری، زیست چینه نگاری و چینه نگاری سکانسی سازند سروک در زون ایذه
٩. سنگ چینه نگاری و زیست چینه نگاری سازند آسماری در شمال غرب ایذه ( یال شمال غربی تاقدیس توکاک )
١٠. زیست چینه نگاری و سنگ چینه نگاری سازند تاربور در برش بره مرده ( جنوب خاور اردل)
١١. سنگ چینه نگاری، زیست چینه نگاری و چینه نگاری سکانسی سازند سروک در میدان نفتی آزادگان
١٢. بیواستراتیگرافی و پالئواکولوژی سازند جهرم بر اساس فرامینیفرها در جنوب خاور کوهرنگ
١٣. مطالعه چینه نگاری سنگی و زیستی نهشته های کربناته منطقه شلال (شمال مسجد سلیمان)
١٤. سنگ چینه نگاری و ریز زیست چینه نگاری نهشته های پالئوژن در جنوب جونقان (چهارمحال و بختیاری)
١٥. سنگ چینه نگاری و ریز زیست چینه نگاری نهشته های پالئوژن در جنوب فارسان (چهارمحال و بختیاری)
١٦. بیواستراتیگرافی و محیط رسوبی سازند سروک در میدان نفتی آذر
١٧. مطالعات سنگ چینه نگاری و زیست چینه نگاری نهشته های کربناته در منطقه زرین چقا (شمال باختر خرم آباد)
١٨. مطالعات سنگ چینه نگاری و زیست چینه نگاری نهشته های کربناته در منطقه نقاره (جنوب باختر خرم آباد)
١٩. بایواستراتیگرافی و لیتو استراتیگرافی نهشته های دریاچه ای بعد از میوسن در برش های ابیانه و دورود بر اساس میکروفسیل و فسیل های گیاهی
٢٠. ارزیابی اثرات آلودگی محل دفن زباله های شهرستان بدره بر خاک منطقه
   تعداد بازدیدامروز

1,029

هفته گذشته

26,602

کل

926,972

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد


آدرس: خرم آباد-کیلومتر 5 جاده تهران مجتمع دانشگاهی آیت اله کمالوند
تلفن: 06633120011-18
کدپستی: 6817816645
پست الکترونیک: admin [at] khoiau.ac.ir


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد محفوظ است