دوشنبه ٥ اسفند ١٣٩٨


رضا فلاح نژاد

استادیار

ریاضی

دانشکده علوم پایه

تلفن:

R.fallahnejad@gmail.com

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   مدلهای اساسی در تحلیل پوششی داده ها
   کاربردهای تحلیل پوششی داده ها در بانکها، علوم محیطی، بهداشت و درمان، کشاورزی، صنعت و ...
   تصمیم گیری چندهدفه و چندشاخصهسوابق تحصیلی
   کارشناسی ، ریاضی، دانشگاه لرستان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٢
   کارشناسی ارشد، ریاضی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٤
   دکتری، ریاضی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٨

مقالات
International Journal
1. Elham Rezaei Hezaveh1, Reza Fallahnejad, Masoud Sanei and Mohammad Izadikhah, DEVELOPMENT OF A NEW COST PPS AND DECOMPOSITION OF OBSERVED ACTUAL COST FOR DMU IN A NON-COMPETITIVE SPACE IN DEA , RAIRO-Oper. Res. 53 (2019) 1563{1580
2. Farhad Hosseinzadeh Lotfi, Reza Fallahnejad, Imprecise Shannon’s entropy and multi attribute decision making , Journal Entropy
3. F Hosseinzadeh Lotfi, R Fallahnejad, N Navidi, Ranking efficient units in DEA by using TOPSIS method , Journal Applied Mathematical Sciences
4. F Hosseinzadeh Lotfi, R Fallahnejad, A note on “A solution method to the problem proposed by Wang in voting systems” , Journal Applied Mathematical Sciences
5. GR Jahanshahloo, R Fallahnejad, Obtaining a unique solution for cross efficiency in order to rank DMUs in data envelopment analysis , Journal International Journal of Applied Mathematics and Statistics
6. A Davoodi, H Zhiani Rezai, R Fallahnejad, Congestion analysis in DEA inputs under weight restrictions , Journal Journal of the Operational Research Society
Research Journal
7. Reza fallahnejad, Technically Efficient Targets for the Groups by Using the Centralized Scenario and Enhanced Russell Measure , Volume 6, Issue 1، Page 1461-1480
8. Reza Fallahnejad, Entropy based Malmquist Productivity Index in Data Envelopment Analysis , Volume 5, Issue 4,2017, Page 1425-1434
9. Mohammad Khodabakhshi; saeed papi; reza fallahnejad; Masoume Yazdanpanah Maryaki , Estimating Most Productive Scale Size of the provinces of Iran in the Employment sector using Interval data in Imprecise Data Envelopment Analysis(IDEA) , 2017, Volume 5, Issue 4، 1399-1410
10. F Hosseinzadeh Lotfi, R Fallahnejad, The Selection Suitable Targets in Tv on the Basis of Scores Relating to Ranking , Journal International Journal of Industrial Mathematics
11. M Khanmohammadi, R Fallahnejad, Ranking units in DEA by using the voting system , Journal International Journal of Industrial Mathematics
12. A Davoodi, R Fallahnejad, H Zhiani Rezai, N Davoodi, Non-dominated paths in a network with multiple costs , Journal Applied Mathematical Sciences
13. LOTFI F HOSSEINZADEH, R Fallahnejad, A Method for Ranking All Efficient DMUs in Tv , Publisher JOURNAL OF SCIENCES (ISLAMIC AZAD UNIVERSITY)
14. GR Jahanshahloo, R Fallahnejad, Obtaining a Unique Solution for the Cross Efficiency by Using the Lexicographic method , Journal Iranian Journal of Optimization
15. HOSSEINZADEH LOTFI F. MAASOOMI M., JAHANSHAHLOO G.R., FALLAHNEJAD R., TARGETS WITH BOUNDED AGGREGATE OUTPUTS IN DATA ENVELOPMENT ANALYSIS , nformation Journal: JOURNAL OF SCIENCES (ISLAMIC AZAD UNIVERSITY) WINTER 2010 , Volume - , Number 74/2 (MATHEMATICS ISSUE); Page(s) 89 To 97.
16. HOSSEINZADEH LOTFI F. MAASOOMI M., JAHANSHAHLOO G.R., FALLAHNEJAD R., TARGETS WITH BOUNDED AGGREGATE OUTPUTS IN DATA ENVELOPMENT ANALYSIS , nformation Journal: JOURNAL OF SCIENCES (ISLAMIC AZAD UNIVERSITY) WINTER 2010 , Volume - , Number 74/2 (MATHEMATICS ISSUE); Page(s) 89 To 97.
17. HOSSEINZADEH LOTFI F. MAASOOMI M., JAHANSHAHLOO G.R., FALLAHNEJAD R., TARGETS WITH BOUNDED AGGREGATE OUTPUTS IN DATA ENVELOPMENT ANALYSIS , nformation Journal: JOURNAL OF SCIENCES (ISLAMIC AZAD UNIVERSITY) WINTER 2010 , Volume - , Number 74/2 (MATHEMATICS ISSUE); Page(s) 89 To 97.
18. ALIREZA DAVOODI, R FALLAHNEJAD, RESOURCE ALLOCATION TO OPTIMUM GROUP USING DATA ENVELOP ANALYSIS , JOURNAL OF INDUSTRIAL STRATEGIC MANAGEMENT (PAJOUHESHGAR)
International Conference
١٩. رضا فلاح نژاد، هوشمند عزیزی , استفاده از مدل فراابتکاری TLBO جهت تولید اوزان و استفاده در کارایی متقاطع و تعیین پایداری کارایی در تحلیل پوششی داده ها , دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، 1398، بابلسر - دانشگاه علوم و فنون مازندران
20. Reza Fallahnejad, Using Forecasting Time Series Models in order to Set Targets for Decision Making Units in DEA ,
21. Reza Fallahnejad, A METHOD FOR RANKING NON-EXTREME DMUS IN TV USING MINIMUM FACE , INTERNATIONAL CONFERENCE OF IRANIAN OPERATIONS RESEARCH SOCIETY, 2008
National Conference
٢٢. الهام حیدری، رضا فلاح نژاد , یک روش برای حل مسیله فروشنده دوره گرد با استفاده از چارچوب کودا و الگوریتم ژنتیک , دومین کنفرانس ملی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، 1397
٢٣. فاطمه کمکی، رضا فلاح نژاد، محسن رستمی مال خلیفه, ارزیابی و رتبه بندی ریسک های بازار در پروژه های زیربنایی سرمایه گذاری با استفاده از تکنیک ترکیبی DEA/AH , یازدهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادهها 6 و 7 شهریور 1398 شیراز
٢٤. Elham Abdali, Reza Fallahnejad, Identifying the status of flexible intermediate measures as the input and output variables in measuring the efficiency of two-stage network DEA , 11th Conference on Data Envelopment Analysis 28-29 Aug 2019 Shiraz
٢٥. Elham Abdali, Reza Fallahnejad, Evaluating the efficiency of two-stage network data envelopment analysis with non-discretionary inputs for centralized resource allocation by means of the modified Russell model , Conference on Data Envelopment 11th Analysis 28-29 Aug 2019 Shiraz
٢٦. Elham Abdali, Reza Fallahnejad, Efficiency measurement and frontier projection identify of two-stage network DEA in the presence of non-discretionary inputs and shared discretionary inputs between two stages , Conference on Data Envelopment 11th Analysis 28-29 Aug 2019 Shiraz
٢٧. Sharifeh Soofizadeh, Reza FallahNejad, Identification of congestion in the presence of uncontrollable inputs in data envelopment analysis , 11th Conference on Data Envelopment Analysis 28-29 Aug 2019 Shiraz
٢٨. Sharifeh Soofizadeh, Reza FallahNejad, Identifying the Effective Factors in Bank Efficiency Systematically by Data Envelopment Analysis: a Case Study of Refah-Kargaran Bank in Lorestan Province , 11th Conference on Data Envelopment Analysis 28-29 Aug 2019 Shiraz
٢٩. Sharifeh Soofizadeh, Reza FallahNejad, The Presentation of a Approach of Evaluation and Ranking in Data Envelopment Analysis with Interval Data: a Case Study in the Evaluation and Ranking of Iran’s Provinces in the Health and Treatment Sector , 11th Conference on Data Envelopment Analysis 28-29 Aug 2019 Shiraz
٣٠. Elham Rezaei Hezaveha, Reza Fallahnejad, Mohammad Izadikhah, A new source of inefficiency due to the inappropriate choice of price in Data Envelopment Analysis , 11th Conference on Data Envelopment Analysis 28-29 Aug 2019 Shiraz
٣١. Elham Rezaei Hezaveha, Reza Fallahnejad, Mohammad Izadikhah, A New Decomposition of Cost Efficiency based on the Price and Cost based Production Possibility Sets in the Case of Different Prices in Data Envelopment Analysis , 11th Conference on Data Envelopment Analysis 28-29 Aug 2019 Shiraz
٣٢. معصومه حاجیانی، رضا فلاح نژاد، محمدرضا مظفری, مقیاس کشسانی در مدل DEA شبکه ای , یازدهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادهها 6 و 7 شهریور 1398 شیراز
٣٣. Sanaz Asadi Rahmati, Reza Fallahnejad, Decomposition of Cost Efficiency, Given the Set of Price and Cost Production Possibilities in Data Envelopment Analysis , 11th Conference on Data Envelopment Analysis 28-29 Aug 2019 Shiraz
٣٤. Sanaz Asadi Rahmati, Reza Fallahnejad, Group evaluation in Data Envelopment Analysis based on Cooperative Games , 11th Conference on Data Envelopment Analysis 28-29 Aug 2019 Shiraz
٣٥. ساناز اسدی رحمتی، رضا فلاح نژاد, رتبه بندی واحدهای تصمیم گیرنده کارا در تحلیل پوششی داده ها بر اساس بازی همکارانه , یازدهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادهها 6 و 7 شهریور 1398 شیراز
٣٦. رضا فلاح نژاد، الهام رضایی هزاوه, ساخت یک مجموعه امکان تولید هزینه ای جدید وتجزیه هزینه مشاهده شده واقعی برای DMU تحت ارزیابی در آن تحت فضای غیررقابتی در DEA , یازدهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادهها 6 و 7 شهریور 1398 شیراز
٣٧. Fatemeh Mirzaeian, Reza Fallahnejad, The Estimation of Piecewise Linear Cost Efficiency in Integer-Valued Data Envelopment Analysis , 11th Conference on Data Envelopment Analysis 28-29 Aug 2019 Shirazکتب و جزواتافتخارات   تعداد بازدیدامروز

1,542

هفته گذشته

67,418

کل

1,873,514

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد


آدرس: خرم آباد-کیلومتر 5 جاده تهران مجتمع دانشگاهی آیت اله کمالوند
تلفن: 06633120011-18
کدپستی: 6817816645
پست الکترونیک: admin [at] khoiau.ac.ir


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد محفوظ است