شنبه ٨ آذر ١٣٩٩

مدیر برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان: رضا محجوب

 • تهیه و تنظیم طرح ها و برنامه های مورد نیاز تشخیص اولویت آنها
 • تعیین اولویتهای برنامه ای دانشگاه
 • ارزیابی کلیه طرح ها و برنامه های ارائه شده و تجزیه و تحلیل آنها
 • انجام بررسی های لازم به منظور شناسایی امکانات و نیازمندیهای موجود در زمینه برنامه های دانشگاه
 • همکاری در پیش بینی نیروی انسانی مورد نیاز واحد دانشگاهی
 • تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات لازم به منظور تهیه و تنظیم برنامه های واحد و اطلاع از وضعیت شاخصهای آماری دانشگاه
 • ارایه طرح های جدید به منظور توسعه کمی و کیفی واحد دانشگاهی
 • پیگیری روند اجرای برنامه های واحد دانشگاهی و تنظیم گزارشهای اداری و ارسال آن به دفتر طرح و برنامه و بودجه سازمان مرکزی
 • ارزیابی سالیانه برنامه های تدوین شده در واحد
 • تطبیق برنامه های تدوین شده در واحد با برنامه های کلان دانشگاه آزاد اسلامی و برنامه های منطقه ای
 • ارزیابی سالیانه امتیاز واحد بر اساس شاخص های کمی و کیفی تعریف شده به منظور کسب امتیازات جدید از سازمان مرکزی
 • عضویت در کمیته بودجه و همکاری در تهیه و تنظیم بودجه مقایسه آن با برنامه های واحد
 • اجرای سیاستهای بودجه ای تعیین شده از سوی سازمان مرکزی دانشگاه و بررسی و ارزیابی عملکرد بودجه و مقایسه آن با برنامه های واحد
 • ارتباط مستمر و انجام هماهنگی لازم با دفتر طرح و برنامه و بودجه سازمان مرکزی
 • ایجاد نظام ارزیابی در واحد و استفاده اط نتایج آن جهت ارنقاء کیفیت تحصیلی
 • انجام سایر امور محوله


   تعداد بازدیدامروز

4,452

هفته گذشته

99,666

کل

5,244,527

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد


آدرس: خرم آباد-کیلومتر 5 جاده تهران مجتمع دانشگاهی آیت اله کمالوند
تلفن: 06633120011-18
کدپستی: 6817816645
پست الکترونیک: admin [at] khoiau.ac.ir


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد محفوظ است