شنبه ٣٠ دی ١٣٩٦

مدیریت دانشکده
ریاست دانشکده
حجت اله رفتاری
استادیار گروه فلسفه
33120011-19
raftari_h@yahoo.com
http://khoiau.ac.ir/~hraftari
معاون آموزشی
امید فرهاد توسکی
استادیار گروه حسابداری
http://khoiau.ac.ir/~toski
آمار اعضای هیات علمی
گروهاستاددانشیاراستادیارمربیجمع
آموزش ابتدایی٠٠١٠١
تربیت بدنی٠٠١٠١
جغرافیا٠٠١١٢
جهانگردی٠٠٠٠٠
حسابداری٠٠١٤٥
روانشناسی٠٠١٠١
زبان انگلیسی٠٠٠٤٤
زبان و ادبیات عرب٠٠٢٠٢
زبان و ادبیات فارسی٠٠١٠١
فلسفه٠٠٦٠٦
مدیریت آموزشی٠٠٢١٣
مدیریت بازرگانی٠٠١١٢
مردم شناسی٠٠٠٠٠
معارف٠٠٠٠٠
اعضای هیئت علمی دانشکده
حجت اله رفتاری
استادیار گروه فلسفه
33120011-19
raftari_h@yahoo.com
http://khoiau.ac.ir/~hraftari
آسیه آل مراد
مربی گروه مدیریت آموزشی
a.alemorad@gmail.com
http://khoiau.ac.ir/~almorad
ذبیح اله بهرامی
استادیار گروه فلسفه
z_bahrami1348@yahoo.com
http://khoiau.ac.ir/~bahrami
بهروز پروانه
استادیار گروه جغرافیا
06633120011
b.parvane@gmail.com
http://khoiau.ac.ir/~parvaneh
ابراهیم پورحسینی
استادیار گروه مدیریت آموزشی
06633120011
http://khoiau.ac.ir/~porhosseini
سعید تقوی گودرزی
مربی گروه جغرافیا
06633120011-20
taghavi.saeid110@gmail.com
http://khoiau.ac.ir/~taghavi
زهرا تنها
استادیار گروه روانشناسی
http://khoiau.ac.ir/~
فرهاد جابرزاده
مربی گروه حسابداری
331200011
jaberzadehf@yahoo.com
http://khoiau.ac.ir/~jaberzadeh
راضیه جلیلی
استادیار گروه آموزش ابتدایی
http://khoiau.ac.ir/~jalili
بهمن حسنوند
استادیار گروه تربیت بدنی
066331200010
hasanvand121@gmail.com
http://khoiau.ac.ir/~hasanvand
مهری دارایی
استادیار گروه مدیریت آموزشی
33120011-19
mehry_daraei@yahoo.com
http://khoiau.ac.ir/~mdaraei
الله یار رحمتی
استادیار گروه فلسفه
http://khoiau.ac.ir/~rahmati
امین رحیمی کیا
استادیار گروه مدیریت بازرگانی
06633120373
aminrahimikia@yahoo.com
http://khoiau.ac.ir/~rahimi
حمیدرضا زهره ای
استادیار گروه زبان و ادبیات عرب
06633120356
hamidzohrei@yahoo.com
http://khoiau.ac.ir/~zohrehei
مسعود سپهوندی
استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی
33120376
masood.sepahvandi@yahoo.com
http://khoiau.ac.ir/~sepahvandi
ثروت شیرخانی
مربی گروه زبان انگلیسی
???????????
servatshirkhani@gmail.com
http://khoiau.ac.ir/~shirkhani
سمیه صباح
مربی گروه زبان انگلیسی
http://khoiau.ac.ir/~sabah
کاظم عظیمی
استادیار گروه زبان و ادبیات عرب
066-33120014
kazimy57@yahoo.com
http://khoiau.ac.ir/~azimi
فرحناز عیدی
استادیار گروه فلسفه
066-3312007
http://khoiau.ac.ir/~eidi
فاطمه فرشید
مربی گروه زبان انگلیسی
06633120012
f.farshid@yahoo.com
http://khoiau.ac.ir/~ffarshid
کتایون فرشید
مربی گروه زبان انگلیسی
06633120012
k.farshid@yahoo.com
http://khoiau.ac.ir/~kfarshid
امید فرهاد توسکی
استادیار گروه حسابداری
http://khoiau.ac.ir/~toski
حسین فلسفی
استادیار گروه فلسفه
06633120371
falsafi.1584@yahoo.com
http://khoiau.ac.ir/~falsafi
سیدمجید کوچکی
مربی گروه حسابداری
06633120458
sm_koocheki@yahoo.com
http://khoiau.ac.ir/~kochaki
علی کیامهر
مربی گروه حسابداری
33120011
http://khoiau.ac.ir/~kiamehr
یداله ملکی
استادیار گروه فلسفه
33120007
http://khoiau.ac.ir/~malaki
علی میر
مربی گروه مدیریت بازرگانی
06633120373
http://khoiau.ac.ir/~mir
ناصر نورخدایی
مربی گروه حسابداری
06633120011
mohmadsina.noor@yahoo.com
http://khoiau.ac.ir/~norkhodaei
پیوندهای مفید


   تعداد بازدیدامروز

5,146

هفته گذشته

24,498

کل

47,084

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد


آدرس: خرم آباد-کیلومتر 5 جاده تهران مجتمع دانشگاهی آیت اله کمالوند
تلفن: 06633120007
کدپستی: 6817816645
پست الکترونیک: admin [at] khoiau.ac.ir


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد محفوظ است