چهارشنبه ٢٠ آذر ١٣٩٨

مدیریت دانشکده
ریاست دانشکده
رضا میردریکوند
استادیار گروه ژنتیک و بهنژادی
06633120025
drikvand_r@yahoo.com
http://khoiau.ac.ir/~mirdarbekvand
معاون آموزشی
رضا میردریکوند
استادیار گروه ژنتیک و بهنژادی
06633120025
drikvand_r@yahoo.com
http://khoiau.ac.ir/~mirdarbekvand
آمار اعضای هیات علمی
گروهاستاددانشیاراستادیارمربیجمع
توسعه روستایی ٠٠٢٠٢
تولیدات گیاهی٠٠٠٢٢
زراعت٠١٣١٥
ژنتیک و بهنژادی٠٠١٠١
گیاه پزشکی٠٠١٠١
اعضای هیئت علمی دانشکده
محمد آریانا
استادیار گروه زراعت
arianam1971@gmail.com
http://khoiau.ac.ir/~ariana
نوشین اصولی
استادیار گروه توسعه روستایی
noshin_osoli@yahoo.com
http://khoiau.ac.ir/~osoli
علی خورگامی
دانشیار گروه زراعت
06633120635
ali_khorgamy@yahoo.com
http://khoiau.ac.ir/~khorgami
قدرت اله شاکرمی
استادیار گروه زراعت
066-33120635
ghshakarami1345@gmail.com
http://khoiau.ac.ir/~gshakarami
کاظم طالشی
استادیار گروه زراعت
09166613851- 0663312
Kazem_Taleshi@yahoo.com
http://khoiau.ac.ir/~taleshi
محمد عبدالملکی
استادیار گروه توسعه روستایی
http://khoiau.ac.ir/~abdolmaleki
حمید علیپور
مربی گروه تولیدات گیاهی
http://khoiau.ac.ir/~alipour
جواهر مؤمنی قلعه قاسمی
مربی گروه تولیدات گیاهی
???????????
jmomeni110@yahoo.com
http://khoiau.ac.ir/~jmomeni
فرج مؤیدی
مربی گروه زراعت
06633120007
farjmoayedi2016@gmail.com
http://khoiau.ac.ir/~moayedi
رضا میردریکوند
استادیار گروه ژنتیک و بهنژادی
06633120025
drikvand_r@yahoo.com
http://khoiau.ac.ir/~mirdarbekvand
سیدحسین وفائی
استادیار گروه گیاه پزشکی
06633120019
vafaei_h1353@yahoo.com
http://khoiau.ac.ir/~vafaei
پیوندهای مفید


   تعداد بازدیدامروز

8,289

هفته گذشته

83,835

کل

1,094,713

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد


آدرس: خرم آباد-کیلومتر 5 جاده تهران مجتمع دانشگاهی آیت اله کمالوند
تلفن: 06633120011-18
کدپستی: 6817816645
پست الکترونیک: admin [at] khoiau.ac.ir


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد محفوظ است